קבוצת תדהר

תנאים משפטיים

עודכן לאחרונה: ספטמבר 2023

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (“האתר“) ולאפליקציה (“האפליקציה“) של קבוצת תדהר בע”מ ו/או חברות הקשורות אליה (“החברה” או “אנחנו“). השימוש באתר, באפליקציה, בתכנים הכלולים בהם ובשירותים המוצעים דרכם, כפוף לתנאים אלה (“תנאי השימוש“), למדיניות הפרטיות של החברה,  הזמינה בקישור: https://tidhar.co.il/privacy-notice/ ולהוראות נוספות של החברה כמצוין באתר ובאפליקציה.

השימוש בלשון זכר הינו לנוחות בלבד, האמור בתנאי השימוש חל על כל המינים.

תנאים אלה מגדירים את היחסים בין החברה וכל מי מטעמה, לבין לקוחות החברה וגולשים אשר עושים שימוש באתר, לרבות בפורטל הלקוחות (כהגדרתו להלן) ו/או באפליקציה, בתכנים ובשירותים המוצעים בהם (“הלקוחות” או “המשתמשים” ו-“השירותים“, בהתאמה). אם אינך מסכים לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות, כולם או חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה ובשירותים ה המוצעים בהם לכל מטרה שהיא.

פורטל הלקוחות באתר והאפליקציה

האתר (באמצעות פורטל הלקוחות, “הפורטל“) והאפליקציה, מציעים שירותים באמצעות אזור אישי ייעודי ללקוחות החברה, המאפשר, בין היתר, גישה נוחה לצפייה, מעקב וניהול של הליך רכישת דירה של רוכשים, החל משלב הסכם המכר ועד שלב קבלת מפתח. לקוח אשר נכנס לאזור האישי שלו בפורטל או לאפליקציה באמצעות הרשאת כניסה (כהגדרתה להלן) יכול לקבל מידע אודות דירה אשר רכש מהחברה ולבצע פעולות מסוימות, לרבות דיווח על תקלה בדירה, פתיחת קריאת שירות, עיון בהסכם המכר שנחתם עם החברה, בתוכניות הדירה ובפגישות שנקבעו עם החברה, בחירת ספקים ועוד, והכל באופן יעיל ונוח לתפעול וצפייה (“המטרה“).

 1. לשם מתן השירותים, המשתמשים יתבקשו לספק מספר פרטים אישיים אודותיהם, בהתאם לשירות המבוקש על ידם. הפרטים נחוצים לצורך אספקת השירות והחברה תשמור את המידע ותשתמש בו בהתאם למדיניות הפרטיות שלה, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 2. השימוש באפליקציה כפוף להורדת האפליקציה למכשיר תואם. על המשתמשים להיות בעלי חיבור לרשת האינטרנט.
 3. הכניסה לפורטל ולאפליקציה מותנת בהרשאת כניסה הכוללת שם משתמש שיוקצה ללקוחות על ידי החברה וסיסמה אישית לבחירת הלקוחות (“הרשאת כניסה“). פרטי ההתחברות הם אישיים, ועל כן יש לשמור אותם בסודיות מוחלטת ולא להעבירם לאיש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או להקפיא הרשאות כניסה של משתמשים שאינם עומדים בתנאי השימוש.
 4. בכפוף לעמידה בתנאי השימוש, החברה מעניקה לך רישיון שאינו בלעדי, אינו ניתן להעברה, לא ניתן להענקה כרישיון משנה, ומגובל לתקופה רלוונטית, לגשת אל הפורטל והאפליקציה עבור שימושך האישי, הפרטי, שאיננו מסחרי, לשם המטרה (כהגדרתה לעיל) בלבד.
 5. הנך מאשר כי ידוע לך שהאתר והאפליקציה וכל התכנים בהם, לרבות עיצוב, מוסיקה, צילומים, תמונות, איורים, קטעי קול, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, חומרים טכנולוגיים, תוכנה, חומרה, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, יישום, המצאות ושיפורים, שדרוגים, קוד מחשב, ממשק משתמש גרפי, שפות עיצוביות, תכונות אינטראקטיביות, הדמיות, וכל חומר אחר מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לחברה ו/או מי מטעמה ו/או לגופים שלישיים אשר מסרו הסכמתם לשימוש שעושה בהם החברה במסגרת האתר אפליקציה.

שימושים אסורים

 1. הנך מתחייב בזאת לעשות שימוש הוגן וסביר באתר, באפליקציה ובשירותים המוצעים במסגרתם ולא לבצע כל שימוש הפוגע באתר, באפליקציה, בחברה ו/או במשתמשים אחרים ויכולתם לעשות שימוש באתר, באפליקציה ובשירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הינך מתחייב שלא לעשות ולא לסייע לאחרים לעשות את הדברים הבאים:

     i.     כל שימוש בתכני האתר והאפליקציה, בניגוד לתנאי השימוש, ובכלל כך, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להחכיר, לאחסן, באופן חלקי או מלא,              זמני או קבוע, בלא הסכמה מפורשת של החברה, בכתב ומראש. בנוסף, מובהר כי אין לעשות שימוש בקשר עם האתר והאפליקציה, בשיטות לכריית נתונים, איסוף נתונים, שכפול, הנדסה לאחור, לשנות או להוסיף קוד, לשנות,                להסיר, לעקוף, לחסום, להגביל או לסכל כל אחת מההגנות על התוכן או על כל רכיב אחר באתר ובאפליקציה, וכן חל איסור מוחלט לבצע כל מניפולציה אחרת על התכנים באתר והאפליקציה.

     ii.  להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר והאפליקציה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים               מהאתר.

    iii.  לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות פגיעה בפרטיות, בזכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת, ו/או להשתמש באתר, באפליקציה ו/או בתכנים המופיעים בהם כדי לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או                כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

      iv.  להציג תכנים מהאתר או מהאפליקציה בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי או מחסירים מהם תכנים כלשהם לרבות תכנים מסחריים או פרסומיים.

      v. למסור את פרטי הרשאת הכניסה שלך לאדם שאינו מורשה ו/או לכל משתמש אחר.

     vi.  כל פעולה שעשויה לפגוע במוניטין החברה ומי מטעמה, בפעילותם התקינה של האתר והאפליקציה, וכל פעולה אחרת המנוגדת לכל דין.

הגבלת אחריות

 1. השימוש באתר, באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים במסגרתם, וכל הסתמכות עליהם הינם באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר, באפליקציה ו/או בשירותים והתכנים המוגשים למשתמשים דרך האתר והאפליקציה ניתנים כמות שהם (As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא.
 2. החברה לא תהא אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק ישיר או עקיף, לרבות נזקי גוף או נפש, נזק נלווה, תוצאתי, אקראי, כל הפסד (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד רווחים או הזדמנויות, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים באתר או באפליקציה, בכל תוכן ו/או שירות המופיעים בהם, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: א) בשימוש או אי-יכולת שימוש באתר או באפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיעים בהם, מכל סיבה שהיא; ב) שימוש או הסתמכות על מידע, אימות נתונים, תכנים, המלצות, שירות, התאמה למטרה ספציפית או לשירות המופיע ו/או ניתן במסגרת האתר או האפליקציה ו/או השימוש בהם, לרבות טיבם ואיכותם, בין אם על-ידי החברה ובין אם על-ידי צדדים שלישיים; ג) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר או האפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיעים בהם, מכל סיבה שהיא, ולרבות כאלה הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או בתשתית התקשורת; ה) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה שנפלו באתר או באפליקציה, או כתוצאה מהסתמכות על כך.
 3. חלק מהתכנים והשירותים שיוצעו באתר ובאפליקציה, הם תכנים ושירותים הנמצאים בבעלותם של צדדים שלישיים, אשר עשויים לערוך שינויים בתכנים אלו, או להסירם בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. אנחנו ממליצים לכלל המשתמשים שלנו לקרוא את תנאי השימוש של הצדדים השלישיים.
 4. המשתמשים מתחייבים כי יפצו וישפו את החברה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו\או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו\או מסחרית (לרבות אך לא רק, זכות לפרטיות, זכויות קניין רוחני וכיוצא באלה), לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות ייעוץ משפטי, הנובעים, במישרין ו\או בעקיפין, מהפרת הוראות כל דין ו\או תנאי השימוש ו\או מדיניות הפרטיות ביחס לכל מעשה ו\או מחדל של המשתמשים ו\או מכל חיוב בו תחויב החברה וכל מי מטעמה אשר בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה אין לחברה ו/או למי מטעמה אחריות לגביו.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שייקבע על-ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת בפסק-דין חלוט כי על אף האמור בתנאי השימוש והסכמתם של המשתמשים לכך, קיימת אחריות כלשהי של החברה, מובהר ומוסכם כי בשום מקרה לא תעלה האחריות המצרפית של החברה במסגרת תנאי השימוש ו\או בכל הקשור ו\או הנובע מהאתר או האפליקציה, לרבות כל קבלת שירות המוצע במסגרתם, על סך של מאה ש”ח (100 ₪).

שונות

 1. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי הסכם זה, או חלק מהן.
 2. השימוש באתר, באפליקציה ובשירותים המוצעים במסגרתם, וכן והוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע אליהם הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
 3. . תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתה של החברה וללא הודעה מראש. כמו כן, שמורה לחברה הזכות לשנות ולגרוע מן השירותים המוצעים באתר, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, ללא הודעה מראש. אנו ממליצים לשוב ולבקר באתר מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים השונים.
 4. במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאיי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
 5. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר, האפליקציה ואחרים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שיש לך חשש כי הרשאת הכניסה שלך נפרצה או נגנבה, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה [email protected].