מדיניות קבצי Cookie

תוכן ראשי
בונים לכם ערך - תדהר
skiplink1

תנאים משפטיים

קבוצת תדהר

תנאי שימוש

עודכן לאחרונה: ינואר 2019

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (“האתר“) של קבוצת תדהר בע”מ ו/או חברות הקשורות אליה (“החברה” או “אנחנו“). השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים דרכו, כפוף לתנאים אלה (“תנאי השימוש“), למדיניות הפרטיות של החברה,  והזמינה בקישור: מדיניות הפרטיות ולהוראות נוספות של החברה כמצוין באתר.

השימוש בלשון זכר הינו לנוחות בלבד, האמור בתנאי השימוש חל על כל המינים.

תנאים אלה מגדירים את היחסים בין החברה וכל מי מטעמה, לבין כל אדם או רוכש דירה מהחברה  (בהתאמה, “משתמש” “רוכש“) אשר עושה שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה באתר, לרבות בפורטל הלקוחות (כמוגדר מטה) – (“השירותים“). אם אינך מסכים לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים הקיימים באתר לכל מטרה שהיא.

האתר מספק מידע ותכנים הקשורים בפעילויות השונות של החברה, וכן מאפשר חיפוש משרות ופניה לשירות הלקוחות של המחלקות השונות בחברה.

פורטל הלקוחות

1. האתר מציע לרוכשים שירותים באמצעות פורטל לקוחות ייעודי המאפשר גישה נוחה לצפייה, מעקב וניהול של הליך רכישת דירה של רוכשים, החל משלב הסכם המכר ועד שלב קבלת מפתח. רוכש אשר נכנס לאזור האישי שלו בפורטל באמצעות הרשאת כניסה (כמוגדר מטה) יכול לקבל מידע אודות דירה אשר רכש מהחברה ולבצע פעולות מסוימות באמצעות הפורטל, לרבות לדווח על תקלה בדירה, לפתוח קריאת שירות, לעיין בהסכם המכר שנחתם עם החברה, בתוכניות הדירה ובפגישות שנקבעו לרוכש עם החברה, ועוד (“פורטל“).

2. הכניסה לפורטל מותנת בהרשאת כניסה הכוללת שם משתמש וסיסמה הניתנים לכל רוכש באופן אישי ובהתאם לשיקולי החברה (“הרשאת כניסה“). החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הרשאת כניסה של משתמש או להקפיא כניסה של משתמש שאינו עומד בתנאי השימוש.

3. כל מידע ו/או תוכן ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו המופיעים באתר, לרבות טקסטים, תמונות, גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו, וכיוצ”ב, לרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר, הנם בבעלותה הבלעדית של החברה.

4. הנך מתחייב שלא להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, להציג בפומבי, לעבד, לבצע הנדסה הפוכה, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להדפיס, לשנות או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, התכנים והשירותים המצויים בו, או להפר בכל צורה אחרת את זכויותיה של החברה, לרבות זכויות הקניין הרוחני של החברה באתר ובתכנים המופיעים בו.

שימושים אסורים

5. הנך מתחייב בזאת לעשות שימוש הוגן וסביר באתר ובשירותים המוצעים בו ולא לבצע כל שימוש הפוגע באתר, בחברה ו/או במשתמשים אחרים ויכולתם לעשות שימוש באתר או בשירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הינך מתחייב שלא לעשות ולא לסייע לאחרים לעשות את הדברים הבאים:

5.1 לשלוח כל סוג של קוד מחשב או וירוס המתוכנן להרוס, להפריע, לחבל או להגביל את השימוש באתר ו/או בשירותים.

5.2 להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

5.3 לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות פגיעה בפרטיות, בזכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת.

5.4 להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם לרבות תכנים מסחריים או פרסומיים.

5.5 למסור את פרטי הרשאת הכניסה שלך לפורטל לאדם שאינו מורשה להיכנס לפורטל ו/או לכל משתמש אחר.

הגבלת אחריות

6. השימוש באתר ו/או בשירותים, וכל פעילות אחרת באתר ו/או בשירותים הינם באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר ו/או בשירותים והתכנים המוגשים למשתמשים דרך האתר ניתנים כמות שהם (As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. כל שימוש באתר ו/או בשירותים או הסתמכות על התכנים או השירותים, ככל שישנם, המוצעים באתר, הינה באחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

7. החברה לא תהא אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, הפסד, או פגיעה מכל סוג בקשר עם האתר ו/או התכנים המופיעים באתר ו/או השירותים השונים המוצעים באתר, לרבות בקשר עם מידע ושירותים המוצעים לך באמצעות הפורטל, או בקשר עם כל פעולה שנעשתה על ידך בעקבות או בקשר עם האתר. בין היתר, החברה לא תהא אחראית כלפיך עקב נזקים הנובעים מהפרעות, הפסקות, נפילות, תקלות או כשלים באתר ו/או בשירותים.

שונות

8. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי הסכם זה, או חלק מהן.

9. השימוש באתר ובשירותים והוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע אליהם הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

10. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתה של החברה וללא הודעה מראש. כמו כן, שמורה לחברה הזכות לשנות ולגרוע מן השירותים המוצעים באתר, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, ללא הודעה מראש. אנו ממליצים לשוב ולבקר דף זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים השונים

11. במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי ההסכם יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

12. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שיש לך חשש כי הרשאת הכניסה שלך לפורטל נפרצה או נגנבה, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה marketing@tidhar.co.il.

 

Howdy,
Buy Premium Version to add more powerful tools to this place. https://wpclever.net/downloads/wp-admin-smart-search